Regulamin Szukaj-Foty.Pl

Regulamin, którego akceptacja jest wymagana przez użytkownika w procesie rejestrowania się w Serwisie, a także podczas korzystania z niego.

I. DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego Regulaminu definiuje się następujące pojęcia:

Portal Szukaj-foty.pl

Portal internetowy, który udostępnia możliwość korzystania z zasobu zdjęć stockowych w oparciu o platformę e-commerce, umieszczoną w publicznej sieci Internet. Portal Szukaj-foty.pl dla uproszczenia nazywany jest także Portalem

Użytkownik Portalu Szukaj-foty.pl

Podmiot gospodarczy lub prywatny, który spełnia warunki Regulaminu Portalu i dokonał pełnej lub uproszczonej rejestracji na Portalu w wyniku której utworzone zostało dla niego Konto Użytkownika oraz uzyskał dostęp do usług świadczonych przez Portal Szukaj-foty.pl. Dla uproszczenia nazywany także Użytkownikiem.

Konto użytkownika

Prowadzone dla Użytkownika Portalu Szukaj-foty.pl pod unikalna nazwą, umożliwiające dokonywanie zakupów zdjęć online

Okres abonamentowy

Okres opłaconej przez użytkownika usługi polegającej na możliwości zakupu zdjęć w formie ilościowego i czasowego abonamentu. Szczegóły opłat abonamentowych podane są w cenniku.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Po rejestracji pełnej lub uproszczonej Użytkownik otrzymuje własne Konto Użytkownika umożliwiające mu korzystanie ze zdjęć stockowych na warunkach określonych w innych puntach regulaminu.
 2. Użytkownik systemu może w każdym czasie zrezygnować z możliwości korzystania z serwisu. Warunkiem rezygnacji jest zgłoszenie jej telefoniczne (504 707 227) lub e-mailowo (office@szukaj-foty.pl)
 3. Użytkownik Portalu Szukaj-foty.pl, który nie będzie przestrzegał postanowień niniejszego Regulaminu może zostać pozbawiony możliwości korzystania ze wszystkich bądź części świadczonych na jego rzecz usług w ramach Systemu.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik Portalu zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa dotyczących korzystania przez niego z systemu sprzedaży – zakupów zdjęć stockowych.
 2. Użytkownik Systemu ponosi całkowitą odpowiedzialność za nieprawdziwość oświadczeń złożonych podczas rejestracji oraz niespełnienie obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI PORTALU SZUKAJ-FOTY.PL

 1. Portal Szukaj-foty.pl dołoży wszelkich możliwych starań w celu zapewnienia bezawaryjności i ciągłości działania Systemu Sprzedaży Zdjęć stockowych
 2. Portal Szukaj-foty.pl nie odpowiada za awarie i usterki w działaniu Systemu, spowodowane czynnikami niezależnymi.
 3. Portal Szukaj-foty.pl zastrzega sobie prawo do zablokowania wszystkich usług, świadczonych Użytkownikowi w przypadku naruszenia przepisów prawa, nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu lub innych działań naruszających dobre obyczaje.
 4. Portal Szzukaj-foty.pl zastrzega sobie prawo do modyfikowania usług Serwisu.

V. PŁATNOŚCI

 1. Wszelkie opłaty za zakupione zdjęcia stockowe są określone w cenniku znajdującym się na portalu. Cennik może podlegać zmianom.
 2. W przypadku wykupienia przez Użytkownika jednego z abonamentów przy płatności z góry Portal Szukaj-Foty.pl gwarantuje iż nie zmieni ceny na abonamentu na wyższą przez cały okres jego trwania.
 3. Wszelkie opłaty poniesione przez użytkownika na rzecz Portalu Szukaj-foty.pl są bezzwrotne. Wyjątkiem jest tutaj jedynie zaprzestanie świadczenia usług przez Portal Szzukaj-foty.pl na rzecz Użytkownika z winy Portalu.
 4. Portal Szzukaj-foty.pl zastrzega sobie prawo do zaprzestania, w trybie natychmiastowym, świadczenia wszelkich usług na rzecz Użytkownika, który zalega z płatnościami. Wznowienie świadczenia usług może zostać uzależnione od uiszczenia wszelkich opłat naliczonych, a niekoniecznie wymagalnych, na dzień wznowienia usługi.
 5. Płatności na rzecz Portalu Szukaj-foty.pl powinny być przekazywane na wskazany Użytkownikowi rachunek bankowy lub poprzez System Szybkich Płatności.
 6. Portal Szukaj-foty.pl zastrzega sobie prawo do zmiany obowiązującego cennika usług w każdym czasie. Zmiana cen nie będzie dotyczyła Użytkownika do końca opłaconego okresu abonamentowego.

VI. ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Każda ze stron ma prawo do rozwiązania umowy w dowolnym czasie.
 2. Umowa może zostać rozwiązana przez Portal Szuka-Foty.pl ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy:
 3. bezskutecznie upłynął termin określony w wezwaniach do zapłaty zaległych należności
 4. Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu bądź obowiązujące przepisy prawa
 5. Użytkownik działa na szkodę Portalu Szukaj-Foty.pl

VII. PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Portal Szukaj-Foty.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie, z zastrzeżeniem iż nowy regulamin nie dotyczy użytkowników do końca opłaconego przez nich okresu abonamentowego – chyba, że użytkownik wyrazi na to zgodę.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa.